n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / POWER staże / TEVET completed, mission complete
duże małe domyślna
TEVET completed, mission complete PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   
Realizacja projektu POWER/ERASMUS+ została zakończona w dniu 14.07.2018 r.,niemniej nadal trwa upowszechnianie miękkich rezultatów i trwałych produktów projektu. Realizacja tego bez mała dwuletniego przedsięwzięcia oraz fundusze unijne w wysokości ponad 154 tys. EURO przyniosły całej społeczności szkolnej wiele dobrego i Zespół Szkół Ekonomicznych (Ekonomik) nie jest już tą samą szkołą co dwa lata temu, przed zrealizowaniem Projektu. „TEVET” zostanie w pełni zaprezentowany podczas obchodów 100-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych, w dniu 5 października 2018 r. Będzie to doskonała okazja do przedstawienia efektów oraz znaczenia projektu dla rozwoju naszej zasłużonej placówki edukacyjnej.
alt
Nie jest przesadne powiedzenie, że projekt „TEVET” był iskrą, która rozpaliła entuzjazm
i pomysłowość wśród uczniów oraz nauczycieli Szkoły. Działając wspólnie wypracowali oni dobre rezultaty:
Efekty „TEVET”
1. Beneficjenci – uczniowie ZSE nabyli kompetencje zawodowe i zdobyli liczne umiejętności pracując w firmach w Anglii oraz we Włoszech. Uznanie kompetencji zawodowych nastąpiło zarówno za granicą w firmach partnerskich jak i po powrocie z praktyki. Beneficjenci zdali egzaminy zawodowe z dobrymi wynikami, np. kwalifikacja A32 – średni rezultat : egzamin pisemny  92%, egzamin praktyczny 94%.
2. Pewna grupa beneficjentów TEVET szczególnie wyróżniła się pracą i pomysłowością odbywając praktykę w firmach w Anglii i we Włoszech oraz w Tellus College, otrzymując dodatkowe certyfikaty i wyróżnienia. Praktykanci ci są wzorem, inspiracją i stymulacją dla innych uczniów. 
3. Beneficjenci nabyli kompetencje kulturowe dzięki programowi kulturalnemu oferowanemu przez partnerów w projekcie oraz dzięki wycieczkom krajoznawczym i przyrodniczym. Każda grupa uczestniczyła, w co najmniej, dwóch wycieczkach, a zdobyte wiadomości zostały sprawdzone m.in. za pomocą testów.
4. Autonomia, solidarność i odpowiedzialność – to cechy beneficjenta TEVET. 
Uczestnicy mobilności w projekcie – to obecnie osoby postrzegające kształcenie i zdobywanie kompetencji w szerszej, europejskiej perspektywie. 
5. Grupa uczniów – beneficjentów POWER, np.: Patrycja Strzałkowska, Milena Gawrońska, Julia Marczyńska – absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych na bazie uzyskanych rezultatów praktyki zawodowej wyjechała do pracy sezonowej w Anglii i innych krajach Europy, co świadczy o nabytych kompetencjach personalnych, zawodowych i językowych. 
6. Wszyscy uczestnicy mobilności z ZSE, którzy przystępowali do Matury w roku 2018 zdali egzaminy z języka angielskiego, większość na poziomie bardzo dobrym ( część uczniów uzyskała wynik - 100%), co świadczy o nabytych kompetencjach językowych dzięki realizacji TEVET. (Logistycy: Matura pisemna – średnia 82,6 %, Matura ustna – średnia 91,9%);  logistycy i spedytorzy razem: Matura pisemna - 76%,  Matura ustna – 81%)
7. Uczniowie ZSE – beneficjenci TEVET zaprezentowali wyniki swojej pracy na praktykach innym uczniom, podzielili się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu uczniowie, którzy nie uczestniczyli w mobilnościach również wiele skorzystali.
8. Szkoła poznała zasady korzystania z narzędzi unijnych, takich jak Europejska Rama Kwalifikacji (EQF) i Polska Rama Kwalifikacji, które ułatwiły osobom realizującym projekt porównanie kwalifikacji beneficjentów TEVET w różnych krajach partnerskich. Projekt realizowany był w systemie ECVET, co dało możliwość transparentnego opisu i uznania kompetencji tychże beneficjentów. Na konferencji ECVET dr Mirosław Żurek z państwowego Instytutu badawczego – Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu wygłosił wykład na temat systemu ECVET oraz przyjętych ram kwalifikacji, dzięki czemu nauczyciele szkół radomskich oraz uczniowie, obecni na konferencji, zdobyli cenną wiedzę. 
9. Zespół Szkół Ekonomicznych – szkoła, która w poprzednich latach przechodziła kryzys popularności stała się najpopularniejszą szkołą w Radomiu (obserwowana ogromna popularność na Facebooku). Tegoroczny nabór jest wyjątkowo duży. Do tej pory z trudem udawało się otworzyć pięć klas pierwszych rocznie, a obecnie nabór na rok szkolny 2018/2019 jest duży i szkoła otworzyła siedem klas pierwszych, stwarzając dobre perspektywy kształcenia dla młodzieży w środowisku lokalnym.
10. Wielu nauczycieli ZSE ukończyło kurs języka angielskiego i nabyło kompetencje językowe jak również kulturowe. Nauczyciele, którzy pracowali w projekcie jako opiekunowie praktykantów mieli możliwość obserwowania funkcjonowania partnerskich firm edukacyjnych za granicą, co przyniosło szerszą perspektywę postrzegania własnej pracy i rozwoju zawodowego.
11. Dzięki ścisłej współpracy z FRSE nauczyciele z grupy projektowej TEVET uczestniczyli we wszystkich dostępnych szkoleniach i konferencjach organizowanych przez FRSE, dzięki czemu podnieśli swoje kompetencje.
12. Dzięki funduszom unijnym szkoła po raz pierwszy w swojej 100 - letniej historii miała możliwość nagrania profesjonalnego filmu promocyjnego, dzięki któremu zaistniała w środowisku lokalnym oraz okolicznych powiatach. ZSE miała możliwość przedstawienia swojej szerokiej i bogatej oferty edukacyjnej, przyjęcia dobrych i bardzo dobrych uczniów  oraz doskonalenia kształcenia i szkolenia zawodowego w placówce. 
13. Dzięki POWER/Erasmus+ Zespół Szkół Ekonomicznych zorganizował konferencję TEVET, upowszechniającą rezultaty projektu i promującą projekt i szkołę w środowisku lokalnym. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Radomiu, różnych organizacji i instytucji edukacyjnych, pracownicy ITeE, nauczyciele szkół radomskich różnego szczebla, nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi, beneficjenci TEVET z ZSE oraz inni goście. Przedstawione prezentacje były na dobrym poziomie merytorycznym.
14. Szkoła nawiązała bardzo dobre stosunki z organizacjami partnerskimi tj. Tellus (Anglia) i SEND (Włochy). Współpraca z partnerami podczas realizacji TEVET była oparta na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i szacunku. Szkoła dostała zaproszenie do dalszej współpracy od obydwu organizacji. Za efektywność korespondencji odpowiedzialny był koordynator projektu – mgr inż. Marzena Drużdżel, która była online 24/7 przez cały okres realizacji. 
15. Projekt TEVET zacieśnił współpracę pomiędzy szkołą i rodzicami uczniów ZSE dzięki zebraniom i spotkaniom zarówno przed jak i po wyjazdach zagranicznych. Rodzice wypełniali ankiety i byli w stałym kontakcie telefonicznym z nauczycielami i dyrekcją szkoły.
16. Grupa projektowa, w której skład wchodzili nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele języka angielskiego, pedagog szkolny, psycholog szkolny i pracownicy administracji synergicznie współpracowała ze sobą na wszystkich etapach realizacji TEVET.
Wypracowana synergia komunikacji z dużym prawdopodobieństwem zaowocuje dalszym rozwojem szkoły i nowymi inicjatywami.
17. Realizując TEVET nauczyciele ZSE wykorzystali podejście CLIL (Content and Language Integrated Learning) przygotowując młodzież do praktyk. Nauczyciele zaangażowali się w inny projekt unijny CLIL for Vocational Schools, którego liderem jest Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. Dzięki temu podejście CLIL znajdzie się w ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu.
18. Uczestnicząc w projekcie CLIL for Vocational Schools w ramach TEVET ZSE nawiązała współpracę ze szkołą średnią w Hiszpanii - IES Puertas Del Campo, z którą wymienia dobre praktyki oraz materiały edukacyjne. ZSE zamierza przygotować projekt kształcenia kadr we współpracy z nowym partnerem. 
19. Dzięki pracy w TEVET nauczyciele ZSE służą pomocą i radą innym szkołom, realizującym obecnie podobne projekty (Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu oraz Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu). W czasie realizacji TEVET szkoła współpracowała z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 9 w Radomiu oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi (Konferencja TEVET, upowszechnianie rezultatów projektów unijnych). Rezultatem zacieśniania współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi oraz wymiany dobrych praktyk jest wyższy poziom kształcenia i szkolenia w regionie.
20. Realizacja TEVET była kuźnią talentów: matematycznego, logistycznego, informatycznego, ale również artystycznego, muzycznego, aktorskiego, reżyserskiego i komunikacji interpersonalnej. Beneficjenci i ich opiekunowie wspięli się na wyższy poziom inteligencji emocjonalnej wykonując niełatwą, lecz inspirującą pracę, której zwieńczeniem są wyżej wymienione efekty.
alt
 
                                                                                                                   Marzena Drużdżel