n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Aktualności / Konkurs na film promujący Zespół Szkół Ekonomicznych
duże małe domyślna
Konkurs na film promujący Zespół Szkół Ekonomicznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paulina Szczepaniak   


 

Regulamin Szkolnego Konkursu Na Film Promujący
Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu

§ 1. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu. Organizator jest odpowiedzialny za projekt Szkolnego Festiwalu Filmowego. Koordynatorami Konkursu jest Pani Ewelina Markowska i Urszula Wolska.

§ 2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie filmu promującego Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu oraz zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych, aktywizacja twórcza uczniów, kształtowanie umiejętności współpracy w zespole i promocja szkoły.

§ 3. Terminarz

1. Przesyłanie prac: 04.02.2020
2. Szkolny przegląd filmów: 27-28.02.2020
3. Finał konkursu 5.03.2020

§ 4 Nagrody

1. Nagrodę za I, II i III miejsce stanowią bony do sieci Empik.

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu, niezależnie od wieku, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Filmy zgłaszane do Konkursu winny być nadsyłane w formie zgłoszenia zespołowego dwuosobowego. Nagroda jest przyznawana zespołowi jako całości.
3. Szkoła oraz Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za udostępnianie wizerunku uczniów biorących udział w Konkursie.
4. Film zgłoszony do Konkursu nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden film. W tym przypadku zostaje nagrodzony ten, który zajmie wyższe miejsce.
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas produkcji filmu.
7. Do Konkursu nie będą dopuszczane filmy:

 • niezadowalającym poziomie artystycznym
 • naruszające prawa autorskie innych podmiotów
 • zawierające treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, narodowość, poglądy polityczne
 • raniące uczucia religijne
 • w których ktoś z Uczestników naraża życie i zdrowie swoje lub innych osób.

8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestników z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, informacji o podjętych przez niego działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.
9. Wykluczeniu z Konkursu podlegają również Uczestnicy, co do których Organizator uzyskał informację, iż nie są autorami filmu lub nie mają do niego praw.
10. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego późniejsze wykorzystanie przez Organizatora i zaakceptowanie niniejszego regulaminu niezależnie od tego czy autor filmu został laureatem konkursu czy nie.
11. Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do Konkursu pracami w kontekście ich związku z Konkursem.
12. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie filmy autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich osób trzecich.
13. Filmy niespełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie zostaną wyłączone z udziału w Konkursie.
14. Jury ma prawo nie przyznawać nagród w przypadku, gdy poziom prac nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez Organizatora Konkursu. Jury ma również prawo podjąć decyzję o dowolnym podziale nagród. W skład Jury wchodzą: dyr. R. Walczak, vice -dyr. M. Burzyńska, vice-dyr. M. Hartmann, K. Kwiecień, E. Markowska, U. Wolska.
15. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
16. Wszystkie przesłane filmy pozostają w archiwum Organizatora.
17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Finału Konkursu. Wtedy też wręczone zostaną nagrody.

§ 6. Wymagania techniczne dotyczące przesyłanych filmów

ZASADY TWORZENIA FILMÓW:

 • uczniowie wykonują pracę zespołowo,
 • film wykonany w dowolnym programie do tworzenia filmów o wielkość prac: do 3 minut, o zapis cyfrowy w formacie: mpeg, avi lub mp4,
 • wszystkie prace powinny być opisane w pliku tekstowym (imię, nazwisko autora lub autorów, nazwa klasy,)
 • filmy powinny nie tylko przedstawiać suche fakty o szkole ale mogą wyjaśniać, dlaczego autora filmu wybrał ZSE w Radomiu lub co mu się w szkole (w klasie - profilu) najbardziej podoba.
 • filmy powinny wyrażać własną inwencję artystyczną autora i nie mogą być powieleniem istniejących projektów.
 • dopuszcza się wykorzystanie w pracach gotowych grafik, zdjęć, filmów, dźwięków, tekstów itp., jednak należy w pracy podać wykorzystane źródła oraz do pracy należy załączyć bibliotekę z oryginałami grafik, zdjęć, filmów, dźwięków itp.
 • w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

§ 7. Sposób i termin nadsyłania filmów

1. Filmy należy przesyłać przez e-mail (urszula.wolska@zse.radom.pl), przynieść na pendrive lub płycie CD do Pani Eweliny Markowskiej lub Pani Urszula Wolskiej.
2. Filmy powinny być przesyłane w nieprzekraczalnym terminie: 04.02.2020r.
3. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w Konkursie prosimy kierować na adres: urszula.wolska@zse.radom.pl
4.W dniach 27-28.02.2020 odbędzie się Szkolny Festiwal Filmowy, podczas którego wyemitowane zostaną wszystkie filmy zgłoszone do Konkursu. Na zakończenie konkursu zostaną wręczone nagrody.

§ 8. Unieważnienie Konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:

 • gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
 • gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,
 • gdy poziom artystyczny wszystkich prac konkursowych będzie niezadowalający.

§ 9. Ustalenia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jego odwołanie bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i jego zmiany pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników Konkursu.