n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Archiwum
duże małe domyślna
Warunki naboru do klas I w roku szkolnym 2015/2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Pawłowska   
Środa, 18 Marzec 2015 17:21

WARUNKI NABORU DO KLAS I

w roku szkolnym 2015/2016

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu


W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół Ekonomicznych prowadzi nabór do następujących klas I:
Technikum:
Technik ekonomista – 2 oddziały
1E1 – rozszerzony: język angielski i matematyka
1E2  – rozszerzona geografia i język angielski
Technik logistyk – 2 oddziały
1Lg1 - rozszerzony: język angielski matematyka
1Lg2 – rozszerzona geografia i język angielski
Technik eksploatacji portów i terminali
– 1/2 oddziału -– rozszerzona geografia i język angielski
Technik spedytor z innowacją pedagogiczną obsługa celna
– 1/2 oddziału – rozszerzona geografia i język angielski
Technik handlowiec
- 1 oddział – rozszerzona geografia i język angielski
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie sprzedawca
– 1 oddział

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych prowadzą elektroniczny nabór przez Internet.
 2. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą rejestrować się w systemie w: macierzystym gimnazjum lub dowolnym innym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu.
 3. O przyjęcie do klas pierwszych Technikum  i Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku   przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły pobierają skierowania na badania lekarskie w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych Radomiu ul. Wernera 22 po ostatecznym zakwalifikowaniu się do konkretnego oddziału.
 6. Maksymalna ilość uczniów przyjmowanych do klas I jest zgodna z wytycznymi organu prowadzącego szkołę i wynosi 32 osoby (bez uczniów powtarzających klasę pierwszą).
 7. W kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół.
 8. W procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów dotyczących kierunków  kształcenia.
 9. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych składają kwestionariusze – podania stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów w szkole pierwszego wyboru.
 10. Szczegółowe procedury naboru elektronicznego zostaną przedstawione kandydatom w ich macierzystych gimnazjach.
 11. Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim określa każdorazowo Mazowiecki Kurator Oświaty.
 12. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach ponadgimnazjalnych kwestionariusze  stanowiące podstawę do utworzenia bazy kandydatów:
 • technik ekonomista;
 • technik handlowiec;
 • technik logistyk;
 • technik eksploatacji portów i terminali;
 • technik spedytor;
 • sprzedawca.
 1. Po każdym etapie rekrutacji szkolna komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Sposób przeliczania na punkty z języka polskiego i trzech wybranych  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów określa każdorazowo Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Ekonomicznych uzyskują punkty (średnia arytmetyczna zaokrąglona do dwóch miejsc  po przecinku) za: oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki, geografii.

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły:
18 pkt. – ocena celujący,
14 pkt. – ocena bardzo dobry
10 pkt. – ocena dobry
6 pkt. – ocena dostateczny
2 pkt. – ocena dopuszczający

 1. Przy rekrutacji, zgodnie z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty bierze się pod uwagę inne osiągnięcia ucznia, umieszczone na świadectwie szkolnym, lub potwierdzone innym wiarygodnym dokumentem;
 • 13 pkt. – liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, lub za udział w II etapie olimpiady przedmiotowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – zasady organizacji konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13 poz 125).  Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów.
 • 7 pkt. – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez Kuratora Oświaty (konkursy tematyczne i interdyscyplinarne) – zasady organizacji tych konkursów i olimpiad zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów turniejów i olimpiad (dz. U z 2002 r. Nr 13 poz 125.
 • 5 pkt. – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo  przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.
 • 2 pkt. – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu powiatowym ( w przypadku przyznania 5 za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym)
 • 2 pkt. -  liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.
 1. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:

6 pkt. – ocena celujący;
5 pkt. – ocena bardzo dobry;
4 pkt. – ocena dobry;
3 pkt. – ocena dostateczny;
2 pkt. – ocena dopuszczający.

 1. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie należy złożyć do 26 sierpnia w sekretariacie szkoły).
 2. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca realizują zajęcia praktyczne u pracodawców. Umowy o pracę zawierane są przez szkołę.