Jubileusz 100-lecia szkoly - 05.10.2018
n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Praktyki zawodowe w Niemczech / Regulamin rekrutacji
duże małe domyślna
Regulamin rekrutacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paulina Szczepaniak   

Praktyki zawodowe w Niemczech
Regulamin rekrutacji
Projekt „Polsko – Niemieckie Konsorcjum Praktyk Zawodowych”
Zespołu Szkół Ekonomicznych w RadomiuProjekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o numerze:
POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025931 w ramach projektu „Staże zagraniczne
 dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 


Celem projektu jest: wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów i  uczennic oraz zdobycie wiedzy i poznanie realiów pracy w zespole międzynarodowym

Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ traktowane są jako zajęcia objęte ramowym programem nauczania szkoły i w związku z tym uczniowie zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i Regulaminie Praktycznej Nauki Zawodu oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie całego pobytu na praktykach. Naruszenie tych postanowień i zasad spowoduje wyciągnięcie surowych konsekwencji wynikających z postanowień Statutu Szkoły.

Przedmiotem projektu jest realizacja 4-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych
w terminie: od 19 listopada do 16 grudnia 2017 roku w Paderborn w Niemczech dla 10 uczniów. Ze względu na organizację pracy szkoły (terminy praktyk zawodowych) w projekcie mogą wziąć udział uczniowie klasy 3 Lg2.

Żeby wziąć udział w rekrutacji należy do dnia 15.09.2017:
•    przesłać CV, wg wzoru europass.cedefop.europa.eu  w języku angielskim, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
•    wypełnić i podpisać formularze aplikacyjne i złożyć je osobiście u koordynatora projektu – Pani Bożeny Błaszczyk-Ziętek.  
Zasady rekrutacji
1.    Podstawą kwalifikacji jest lista rankingowa, utworzona na podstawie poniższych kryteriów rekrutacji (dotyczy ocen rocznych w klasie 2) :
Ocena z zachowania – 20 punktów
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 60 punktów
Średnia ocen z języków obcych – 20 punktów
W sumie 100 punktów.

2.    Kryterium wstępnym będzie brak zagrożenia brakiem promocji, w tym pozytywna ocena z języka niemieckiego w poprzednim okresie (semestrze).
3.     Rekrutację przeprowadzi komisja składająca się z koordynatora projektu, nauczyciela języka niemieckiego i opiekuna praktyk/pedagoga zgodnie z zasadami równych szans i na podstawie szczegółowego regulaminu udziału w projekcie.
4.    Na ilość zgromadzonych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów nie mają wpływu płeć ani informacje zamieszczone w dokumencie „Informacja o uczestniku”.
5.    Zadeklarowanie chęci udziału w stażu skutkuje umieszczeniem na liście kandydatów.
6.    Z listy osób zgłoszonych do projektu wybranych zostanie 10 osób, które posiadają największą liczbę punktów rekrutacyjnych i zostają uczestnikami Projektu. Pozostałe osoby zostaną zakwalifikowane na listę rezerwową. Miejsce na liście rezerwowej będzie zależne od uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.
7.    Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do udziału w stażu zagranicznym w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie spełnianie kryteriów formalnych oraz liczba punktów rekrutacyjnych na liście rezerwowej.
8.    Pierwsza osoba z listy rezerwowej jest zobowiązana do uczestniczenia we wszystkich kursach i szkoleniach oraz aktywnościach projektowych, na takich samych zasadach jak uczestnicy.
9.    W celu potwierdzenia uczestnictwa należy dostarczyć podpisany regulamin uczestnictwa w Projekcie zawierający własnoręcznie podpisane przez Uczestnika oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa w Projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich na dokumentach aplikacyjnych musi się także znaleźć podpis opiekuna prawnego).
10.    Odwołanie od wyników rekrutacji należy złożyć pisemnie w terminie 7 dni od daty opublikowania listy, drogą pisemną na ręce Dyrektora szkoły.
11.    Wyłonieni Kandydaci  zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniach językowym oraz kulturowo - pedagogicznym. Nieuczestniczenie w szkoleniach przygotowujących jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.
12.    Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania zobowiązań przed rozpoczęciem, podczas trwania i po zakończeniu projektu.

Bożena Błaszczyk-Ziętek                                            Rafał Walczak                    
Koordynator projektu                                                  Dyrektor szkoły