n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Pedagog i psycholog / Zadania psychologa/ pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu
duże małe domyślna
Zadania psychologa/ pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paulina Szczepaniak   

Zadania psychologa/ pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)  §24.

Do zdań pedagoga  i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1.    Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
•    w stosunku do poszczególnych uczniów poprzez:
- analizę dokumentacji (opinii i orzeczeń z PPP) pod kątem rozpoznawania ich potrzeb  w zakresie podejmowania określonych oddziaływań edukacyjnych i organizacji zajęć wynikających z zapisów zawartych w opiniach lub orzeczeniach w tym zajęć  specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
- rozmowy indywidualne z uczniami,
- porady i konsultacje dla uczniów,
- rozmowy z wychowawcami i nauczycielami,
- porady i konsultacje dla wychowawców i nauczycieli,
- rozmowy indywidualne z rodzicami,
- porady i konsultacje dla rodziców,
- obserwację zachowania uczniów w wybranych sytuacjach szkolnych,
- opracowywanie opinii psychologicznych na potrzeby np. poradni psychologiczno – pedagogicznej, lekarza,
- podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,

•    w stosunku do zespołów klasowych poprzez:

- działania diagnostyczne zespołów klasowych w określonym aspekcie funkcjonowania zespołu, w zależności od problemów, o ile wychowawcy zgłoszą problem, obejmujące np. zdiagnozowanie m. in.:
- procesów i interakcji społecznych zachodzących w zespole klasowym,
- stosunku uczniów do szkoły i do realizacji zadań szkolnych,
- przyczyn mających wpływ na funkcjonowanie klasy jako zespołu,
- przejawów form reakcji agresywnych, 
- przyczyn absencji uczniów na zajęciach szkolnych,
- innych problemów dotyczących klasy,

2.    Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu placówki poprzez:
- porady i  konsultacje dla wychowawców klas i nauczycieli uczących,
- działania diagnostyczne i post diagnostyczne (naprawcze) dla klas,
- analiza sytuacji wychowawczej w szkole – badanie ankietowe skierowane do nauczycieli szkoły, pracowników szkoły, nauczycieli
- Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
- Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów poprzez:
- wspierające rozmowy terapeutyczne indywidualne,
- rozmowy w ramach oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych i wychowawczych w zależności od potrzeb,
- udział w pracach zespołów w ramach udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- opracowywanie opinii dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy na prośbę rodziców – na potrzeby różnych instytucji (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, lekarze i inne),

3.    Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
- współpraca z pielęgniarką szkolną i wychowawcami dotycząca problematyki promowania zdrowia i zdrowego stylu życia,
- zajęcia dla uczniów poszczególnych klas z zakresu profilaktyki uzależnień,
- spotkania z rodzicami uczniów poszczególnych klas w ramach wywiadówek szkolnych
- indywidualne rozmowy z: uczniami, rodzicami, nauczycielami dotyczące zdrowego stylu życia i zagrożeń uzależnieniami (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, Internet ),
- koordynacja działań wychowawczo - profilaktycznych podejmowanych przez wychowawców i nauczycieli w ramach realizowanych treści z tego zakresu w tym w zakresie doradztwa zawodowego,
- wspólnie z nauczycielami wspieranie akcji zdrowego stylu życia i aktywności przez ruch,
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne  dla uczniów przejawiających problemy w zachowaniu się – koordynacja działań dotycząca spraw organizowania zajęć, kwalifikowania na nie uczniów, merytoryczny dobór przekazywanych treści

4.    Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów poprzez:
- rozmowy wspierające i terapeutyczne z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
- udział w pracach zespołów zorganizowanych w ramach udzielanej pomoc psychologiczno – pedagogiczną w placówce,             
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
- analiza opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznych ukierunkowana na zgodne z zawartymi w nich zaleceniami, zabezpieczenie uczniom potrzeb edukacyjno – terapeutycznych, rewalidacyjnych i odpowiedniego zakwalifikowania ich do zajęć dodatkowych w szkole,

5.    Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych poprzez:
- działania interwencje w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie mediacji w zależności
od potrzeb i problemu,
- w celu przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej przeprowadzanie zajęć warsztatowych dla uczniów w zakresie tej problematyki,
- stała współpraca z pracownikami PP-P Nr 3 w Radomiu dotycząca specjalistycznego wsparcia działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych, w zakresie doradztwa zawodowego.

6.    Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów poprzez:
- indywidualne rozmowy wspierające i konsultacje z rodzicami, nauczycielami,
- zajęcia warsztatowe dla rodziców realizowane we współpracy z PP-P Nr 3 w Radomiu w zależności od potrzeb.

7.    Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
•    w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
- indywidualne rozmowy z wychowawcami i nauczycielami,
- indywidualne konsultacje z nauczycielami,
- zajęcia warsztatowe dla nauczycieli w miarę potrzeb,
•    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu:
- określenia mocnych stron,
- predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  w życiu placówki.

8.    Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń     w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu     placówki oraz efektów podejmowanych działań w celu poprawy funkcjonowania ucznia i planowania dalszych działań.
 

Psycholog                                  
mgr Magdalena Rejmer

Pedagog
mgr Justyna Nowak