Jubileusz 100-lecia szkoly - 05.10.2018
n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Rekrutacja 2017/2018
duże małe domyślna
Rekrutacja
Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

OFERTA EDUKACYJNA

w roku szkolnym 2017/2018

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu.

 

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ekonomicznych prowadzi nabór

do następujących klas I:

Technikum:

1. Technik ekonomista – 2 oddziały

• 1E1 – rozszerzony: język angielski i matematyka

• 1E2 – rozszerzona geografia i język angielski

2. Technik handlowiec – 1 i 1/2 oddziału

• 1H1 – rozszerzona geografia i język angielski

3. Technik logistyk - 2 oddziały

• 1Lg1 - rozszerzony: język angielski i matematyka

• 1Lg2 – rozszerzona geografia i język angielski

4. Technik spedytor z innowacją pedagogiczną obsługa celna – 1 oddział

• 1Sp – rozszerzona geografia i język angielski

5. Technik eksploatacji portów i terminali – 1/2 oddziału

• 1Pt -rozszerzona geografia i język angielski

 

Branżowa szkoła I stopnia w zawodzie:

1. Sprzedawca - 1/2 oddziału

2.Magazynier-logistyk - 1/2 oddziału


 


 
Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

1. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 8 maja od godz.10.00 do 19 maja do godz. 15.00

2. możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły - od 16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz.16.00

 

3.uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) - od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00

 

4. weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso - od 8 maja do 5 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

5. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - 5 lipca do godz.16.00

6.wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00

7.potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00

8. podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 14 lipca do godz. 16.00

9. poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc - 14 lipca do godz. 16.00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

1. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00 ;wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

2. weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne - od 10 sierpnia do 28 sierpnia(najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

3. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - do 28 sierpnia do godz. 12.00

4. wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - przy składaniu wniosku do szkoły

5. potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00

6. podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - do 31 sierpnia do godz. 16.00

7. poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc - do 31 sierpnia do godz. 16.00