n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Matura
duże małe domyślna
Matury
Matura 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY W MAJU 2021 w linku: zse.radom.pl/files/matura 2021 - informacje.pdf

 
 
Wyniki egzaminu maturalnego. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

Wyniki z egzaminu maturalnego oraz świadectwa maturalne będzie można odbierać w sekretariacie szkoły od czwartku 1 października od godziny 8:00 do 14:00.

 
Informacje dla maturzystów. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

Uczniowie klas czwartych!

Zobowiązani są do wypełnienia  i przekazania deklaracji maturalnej  wychowawcom do 30.09.2020r.
Druk deklaracji dostępny jest na stronie  www.oke.waw.pl  w zakładce egzamin maturalny- zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzony w maju 2021, załącznik 1a lub w pliku pdf tutaj zse.radom.pl/files/Deklaracja maturalna.pdf. Przykładowa wypełniona deklaracja zse.radom.pl/files/oke_waw_3041Zalacznik 1a (1).pdf
Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu oraz procedur organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego będą dostępne na stronie szkoły 25.09.2020r.
 
Listy uczniów zdających egzamin maturalny. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

!!!LISTY UCZNIÓW!!!

Listy uczniów zdających egzamin maturalny dostępne są na drzwiach głównych ZSE oraz na drzwiach wejściowych przy hali sportowej ZSE.

 
 
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 ROKU.

 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
4. Uczniowie wchodzą do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych dwoma wejściami w następującym porządku:
Wejście przy hali sportowej:
Godzina 8.00 – uczniowie KLASY 4E1
Godzina 8.20 – uczniowie KLASY 4E2 oraz 4H
Wejście główne:
Godzina 8.00 – uczniowie KLASY 4Lg1
Godzina 8.20 – uczniowie KLASY 4Lg2 oraz 4Sp
Absolwenci wchodzą dowolnym wejściem do godziny 8.20.
5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp - co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.
6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem: maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności 
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust 
i nosa maseczką. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 
7. Przy wejściu do szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk wg zamieszczonej informacji o korzystaniu z niego. 
8. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania dwóch długopisów z czarnymi wkładami. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
10. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
12. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 
13. Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę itp. Będzie to odrębne pomieszczenie - szatnia, w której będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika szkoły. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy, uczniowie zobowiązani są do zachowywania odpowiednich środków bezpieczeństwa: odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa.
14. Po wejściu do budynku ZSE uczniowie kierują się do sal, w których będą pisać egzamin. Przydział sal będzie podany na stronie internetowej ZSE oraz na FB szkolnym.
15. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
16. Uczniowie potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie własnym długopisem.
17. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
18. Żaden zdający uczeń nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od rozpoczęcia egzaminu.
19. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.  
20. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na których dozwolone jest korzystanie  z np. jednego słownika, z którego będzie korzystać więcej niż jedna osoba, ustawiony zostanie dozownik z płynem dezynfekcyjnym, którego należy użyć, jeżeli kolejny uczeń będzie używał 
danego słownika.
21. Zdający egzamin uczniowie muszą pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających 
po zakończonym egzaminie.
22. Niedozwolone jest tworzenie się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  Zdający egzamin uczniowie powinni dzielić się  między sobą wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
23. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły 
na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły miejscu. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, miejsce takie będzie zorganizowane na świeżym powietrzu – boisko szkolne. W przypadku deszczu lub niskiej temperatury, uczniowie będą oczekiwać na popołudniową sesję egzaminacyjną na hali sportowej.
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 maja 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                       i zwalczaniem COVID-19. 
 
Koronawirus - procedura PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika Zespołu Szkół Ekonomicznych, członka zespołu nadzorującego niebędącego pracownikiem ZSE lub u zdającego. 

 
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby u pracowników ZSE, członków zespołów nadzorujących niebędących pracownikami szkoły lub u zdających egzamin, nie powinny takie osoby przychodzić do szkoły, powinny pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażone koronawirusem.
2. Pracownik, członek zespołu nadzorującego niebędącego pracownikiem ZSE i zdający, u którego występują widoczne objawy choroby wskazującej na chorobę zakaźną, nie jest dopuszczony do egzaminu (pracy). 
3. Wyznacza się salę nr 15 jako miejsce, w którym można odizolować pracownika, członka zespołu nadzorującego niebędącego pracownikiem ZSE lub zdającego w przypadku stwierdzenia widocznych objawów choroby wskazującej na chorobę zakaźną do czasu opuszczenia przez niego obiektu szkoły.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika,  członka zespołu nadzorującego niebędącego pracownikiem ZSE lub u zdającego niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy:
1) niezwłocznie odsunąć go od egzaminu (pracy) do miejsca, o którym mowa w pkt 3  i odesłać transportem indywidualnym do domu,
2) powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
6. W zależności od oceny zagrożenia epidemicznego dyrektor może wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
7. Ustala się listę pracowników i innych osób obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
8. Zaleca się systematyczne śledzenie informacji o aktualnych zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  i nowych przepisach sanitarnych obowiązujących w szkołach.
 
Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu:
1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w sali nr 15, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2