n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Matura
duże małe domyślna
Matury
Informacja o egzaminach ustnych -matura 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2020 r. składa się wyłącznie z części pisemnej, z wyjątkiem osób, o których mowa poniżej.

Więcej…
 
Matura - czerwiec 2020 - WAŻNE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Patyk   

Absolwenci, (przystępujący do egzaminów maturalnych w czerwcu 2020 r. ) którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu i złożenia stosownego zaświadczenia lekarskiego do Dyrektora Szkoły do dnia 29 maja 2020 r.

 
Matura 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Patyk   

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego są dostępne na stronie oke.waw.pl w zakładce Egzamin maturalny - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule oraz w Aneksie – Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „starej ” formule

  • Szczegółowe informacje dotyczące sposobów dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego znajdują się na stronie www.oke.waw.pl w zakładce Egzamin maturalny - Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 • Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku jest dostępny na stronie oke.waw.pl w zakładce Egzamin maturalny - Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku (Aktualizacja z 20 sierpnia 2019 r.)

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO
PO RAZ PIERWSZY W MAJU 2020

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

 • w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego;
 • w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej);
 • w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonuje się spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 • Uczeń może przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Zwracamy uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych przez zdających, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym.
 • W terminie dodatkowym (od 1 do 6 czerwca 2020 r.) do egzaminu maturalnego mogą przystąpić jedynie absolwenci, którzy uzyskali zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Absolwent lub jego rodzice składają do Dyrektora Szkoły wniosek, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor Szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami Dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne.
 • Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 • Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 10 lipca 2020 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego zdanego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.
 • Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może unieważnić egzamin maturalny w przypadku: a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta, wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach, b. zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu absolwentowi egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej.
 • Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej następuje w przypadku: a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego, b. występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego, c. zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu, d. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu, e. niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.
 • Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.
 • Uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych są absolwenci: a. niesłyszący, b. słabosłyszący, c. niewidomi, d. słabowidzący, e. z niepełnosprawnością ruchową ( wniosek wraz z dokumentami do 27 grudnia 2019), f. z czasową niesprawnością rąk, g. z afazją, h. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i. z chorobami przewlekłymi, j. chorzy lub niesprawni czasowo, k. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), l. z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, m. którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, n. z zaburzeniami komunikacji językowej. Wniosek o dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami dostarczonymi nie później niż do 10 lutego 2020 r.
 • Deklaracje wstępne będą zbierać z poszczególnych klas maturalnych panie: Magdalena Suchecka, Renata Iwańczyk-Nawrot oraz Karolina Patyk. Termin złożenia deklaracji wstępnych - 30 września 2019 r., deklaracji ostatecznych – 7 lutego 2020 r. Po terminie ostatecznym nie ma możliwości dokonania zmian w deklaracji maturalnej.

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z LAT SZKOLNYCH 2015/2016–2018/2019, KTÓRZY
W LATACH UBIEGŁYCH PRZYSTĄPILI JUŻ DO EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ”FORMULE, A W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 DEKLARUJĄ PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO 

 • Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
 • Absolwent, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, z których uzyskał wynik co najmniej 30%, w celu podwyższenia wyniku z tego przedmiotu lub tych przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego
 • Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
 • Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej z lat szkolnych 2015/2016–2017/2018, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2020 r. – 7 marca 2020 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 • Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienie do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2020 r. – 7 marca 2020 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 
 • Absolwent składa deklarację w 2 egzemplarzach na załączniku 1a dostępnym w linku: oke.waw.pl/artykuly/podglad.php do pani Karoliny Patyk – biblioteka szkolna w godzinach: Pon.: 8.00 – 13.00 Wt.: 11.00 – 18.00 Śr.: 8.00 - 14.00 Czw.: 12.00 – 18.00 Pt.: 12.00 - 18.00
 • Deklarację wstępną (nieobowiązkowo) należy złożyć do 30 września 2019 r., ostateczną do 7 lutego 2020 r. Po terminie ostatecznym nie ma mozliwości dokonania zmian w deklaracji maturalnej.

 INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW LICEÓW PROFILOWANYCH (DO ROKU 2014 WŁĄCZNIE), KTÓRZY W LATACH UBIEGŁYCH PRZYSTĘPOWALI WYŁĄCZNIE DO EGZAMINU W „STAREJ”FORMULE 

 • Absolwenci: liceów profilowanych (do roku 2014 włącznie), którzy w latach ubiegłych przystępowali wyłącznie do egzaminu
  w „starej” formule, od roku szkolnego 2019/2020 mogą przystąpić do egzaminu wyłącznie w „nowej” formule.
 • Absolwenci, którzy do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, nie uzyskali świadectwa dojrzałości (na podstawie egzaminu maturalnego w „starej” formule), w roku szkolnym 2019/2020 i w następnych latach szkolnych przystępują do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie, tzn. do egzaminu z wszystkich przedmiotów, w tym egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
 • Absolwenci, którzy do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, uzyskali świadectwo dojrzałości (na podstawie egzaminu maturalnego w „starej” formule), mogą w roku szkolnym 2019/2020 i w następnych latach szkolnych przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule z wybranego przedmiotu lub wybranych przedmiotów, aby podwyższyć uzyskany wcześniej wynik albo zdać egzamin z przedmiotu, z którego wcześniej go nie zdawali.
 • Absolwent, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2020 r. – 7marca 2020 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 
 • Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w „starej” formule, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na danym poziomie, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2020 r. –7 marca 2020 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 • Absolwent składa deklarację w 2 egzemplarzach na załączniku 1b dostępnym w linku: oke.waw.pl/artykuly/podglad.php do pani Karoliny Patyk – biblioteka szkolna w godzinach: Pon.: 8.00 – 13.00 Wt.: 11.00 – 18.00 Śr.: 8.00 - 13.00 Czw.: 11.00 – 18.00 Pt.: 12.00 - 18.00
 • Deklarację ostateczną należy złożyć do 31 grudnia 2019 r., do dyrektora OKE.

 INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „STAREJ” FORMULE OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW ORAZ TECHNIKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DLA DOROSŁYCH Z LAT 2005/2006–2014/2015 – PO RAZ OSTATNI W 2020 R.

UWAGA! W roku szkolnym 2019/2020 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów technikum oraz technikum uzupełniającego dla dorosłych. Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2020 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w„starej” formule, będą zobowiązani w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.

 • Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić do tych egzaminów w kolejnych latach na warunkach obowiązujących w technikach w roku szkolnym 2014/2015. 
 • Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w „starej” formule, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na danym poziomie, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2020 r. –7 marca 2020 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 • Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
 • Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienie do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2020 r. – 7 marca 2020 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. • Absolwent składa deklarację w 2 egzemplarzach na załączniku 1d dostępnym w linku:  oke.waw.pl/artykuly/podglad.php do pani Karoliny Patyk – biblioteka szkolna w godzinach: Pon.: 8.00 – 13.00 Wt.: 11.00 – 18.00 Śr.: 8.00 - 13.00 Czw.: 11.00 – 18.00 Pt.: 12.00 - 18.00 
 • Deklarację wstępną (nieobowiązkowo) należy złożyć do 30 września 2019 r., ostateczną do 7 lutego 2020 r. Po terminie ostatecznym nie ma możliwości dokonania zmian w deklaracji maturalnej.
 • Bibliografię załącznikową (egzamin ustny z języka polskiego) należy złożyć do 10 kwietnia 2020 r.
 
Organizacja egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Patyk   

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU EGZAMINU MATURALNEGO W "NOWEJ " FORMULE, OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017, znajduje się w linku poniżej:

 

oke.waw.pl/artykuly/podglad.php

Po wejściu w link, należy otworzyć PDF:

tam proszę zapoznać się z CHARAKTERYSTYKĄ EGZAMINU MATURALNEGO, str. 9-10.

Załącznik 1a_N to druk deklaracji do pobrania dla obecnych uczniów klas czwartych oraz absolwentów, którzy ukończyli szkołę
w roku szkolnym 2015/2016. Deklarację należy wypełnić w dwóch egzemplarzach.

Deklaracje wstępną, wypełniają uczniówie obecnych klas czwartych i składają do 30 września 2016 roku do pani Karoliny Patyk.

 

INFORMACJ A O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „ STAREJ ” FORMULE

OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DLA ABSOLWENTÓW:

- techników z lat 2005/2006 – 2014/2015, znajduje się w linku poniżej:

oke.waw.pl/artykuly/podglad.php

Po wejsciu w link, nalezy otworzyć PDF:

OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY, str. 97

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W STAREJ FORMULE, str. 103-121

Załacznik 1d_S to druk deklaracji do pobrania dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/06 -2014/15. Absolwenci przystępujący do egzaminu w "STAREJ" formule. Nie muszą składać deklaracji wstępnych. Obowiazkowo, składają deklaracje ostateczne, najpóźniej do 7 lutego 2017 roku do pani Karoliny Patyk.

INFORMACJA O MATERIAŁACH I PRZYBORACH,

znajduje sie w linku poniżej:

www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20160909%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ U PAŃ:

MAGDALENY SUCHECKIEJ - n-l języka angielskiego, pracuje według planu zamieszczonego na stronie szkoły, zakładka: plan lekcji,

KAROLINY PATYK - n-l bibliotekarz, pracuje w bibliotece szkolnej:

                                                               poniedziałek od 8.00 do 14.00

                                                               wtorek            od 9.00 do 15.00

                                                               środa              od 8.00 do 14.00

                                                              czwartek          od 9.00 do 15.00

                                                              piątek               od 8.00 do 15.00

 

 

 
Poprawa egzaminu maturalnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Patyk   

Absolwenci, którzy chcą poprawić egzamin maturalny powinni zgłosić się do pana Rafała Walczaka osobiście i złożyć deklarację najpóźniej do 31 stycznia 2016 roku.

Godziny pracy pana Walczaka:

pon.: 10.30- 14.00

wt.:   11.30 - 14.00

śr.:    11.30 - 15.00

czw.: 14.00 - 16.00

pt.:      9.00 - 15.00

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 2