Koronawirus - procedura Drukuj
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika Zespołu Szkół Ekonomicznych, członka zespołu nadzorującego niebędącego pracownikiem ZSE lub u zdającego. 

 
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby u pracowników ZSE, członków zespołów nadzorujących niebędących pracownikami szkoły lub u zdających egzamin, nie powinny takie osoby przychodzić do szkoły, powinny pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażone koronawirusem.
2. Pracownik, członek zespołu nadzorującego niebędącego pracownikiem ZSE i zdający, u którego występują widoczne objawy choroby wskazującej na chorobę zakaźną, nie jest dopuszczony do egzaminu (pracy). 
3. Wyznacza się salę nr 15 jako miejsce, w którym można odizolować pracownika, członka zespołu nadzorującego niebędącego pracownikiem ZSE lub zdającego w przypadku stwierdzenia widocznych objawów choroby wskazującej na chorobę zakaźną do czasu opuszczenia przez niego obiektu szkoły.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika,  członka zespołu nadzorującego niebędącego pracownikiem ZSE lub u zdającego niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy:
1) niezwłocznie odsunąć go od egzaminu (pracy) do miejsca, o którym mowa w pkt 3  i odesłać transportem indywidualnym do domu,
2) powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
6. W zależności od oceny zagrożenia epidemicznego dyrektor może wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
7. Ustala się listę pracowników i innych osób obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
8. Zaleca się systematyczne śledzenie informacji o aktualnych zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  i nowych przepisach sanitarnych obowiązujących w szkołach.
 
Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu:
1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w sali nr 15, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.