Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego Drukuj
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 ROKU.

 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
4. Uczniowie wchodzą do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych dwoma wejściami w następującym porządku:
Wejście przy hali sportowej:
Godzina 8.00 – uczniowie KLASY 4E1
Godzina 8.20 – uczniowie KLASY 4E2 oraz 4H
Wejście główne:
Godzina 8.00 – uczniowie KLASY 4Lg1
Godzina 8.20 – uczniowie KLASY 4Lg2 oraz 4Sp
Absolwenci wchodzą dowolnym wejściem do godziny 8.20.
5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp - co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.
6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem: maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności 
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust 
i nosa maseczką. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 
7. Przy wejściu do szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk wg zamieszczonej informacji o korzystaniu z niego. 
8. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania dwóch długopisów z czarnymi wkładami. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
10. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
12. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 
13. Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę itp. Będzie to odrębne pomieszczenie - szatnia, w której będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika szkoły. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy, uczniowie zobowiązani są do zachowywania odpowiednich środków bezpieczeństwa: odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa.
14. Po wejściu do budynku ZSE uczniowie kierują się do sal, w których będą pisać egzamin. Przydział sal będzie podany na stronie internetowej ZSE oraz na FB szkolnym.
15. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
16. Uczniowie potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie własnym długopisem.
17. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
18. Żaden zdający uczeń nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od rozpoczęcia egzaminu.
19. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.  
20. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na których dozwolone jest korzystanie  z np. jednego słownika, z którego będzie korzystać więcej niż jedna osoba, ustawiony zostanie dozownik z płynem dezynfekcyjnym, którego należy użyć, jeżeli kolejny uczeń będzie używał 
danego słownika.
21. Zdający egzamin uczniowie muszą pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających 
po zakończonym egzaminie.
22. Niedozwolone jest tworzenie się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  Zdający egzamin uczniowie powinni dzielić się  między sobą wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
23. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły 
na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły miejscu. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, miejsce takie będzie zorganizowane na świeżym powietrzu – boisko szkolne. W przypadku deszczu lub niskiej temperatury, uczniowie będą oczekiwać na popołudniową sesję egzaminacyjną na hali sportowej.
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 maja 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                       i zwalczaniem COVID-19.