Propozycje tematów z zakresu doradztwa zawodowego na lekcje wychowawcze w roku szkolnym2016/2017 Drukuj
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 KLASY 1

1. „Moje zdolności, ważne na drodze do kariery – dlaczego?”
2. Analiza swoich mocnych i słabych stron.
3. Moje wartości i cele życiowe.
4. „Kariera zawodowa” co to dla mnie znaczy?
5. Proces podejmowania decyzji oraz identyfikacja trudności w budowaniu „kariery zawodowej”.
6. Sztuka rozwiązywania problemów i radzenie sobie ze stresem.
7. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w kształtowaniu postaw i aktywności zawodowych.

KLASY 2 
1. Samoocena jako podstawa umiejętności rozpoznawania własnych atutów i ograniczeń.
2. Moje plany edukacyjno – zawodowe.
3. Co to znaczy być asertywnym i kreatywnym w życiu zawodowym?
4. Odkrywanie i rozwijanie aktywnych postaw wobec nauki oraz przyszłej pracy zawodowej.
5. Relacje międzyludzkie w miejscu nauki i pracy.
6. Organizacja pracy i zarządzanie swoim czasem.
7. Rola aktywności zawodowej w życiu człowieka.

KLASY 3
1. Mój rozwój zawodowy - tworzenie ścieżki kariery zawodowej.
2. Droga zawodowa i edukacyjna po skończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Oferta edukacyjna dla absolwenta szkoły.
4. Charakterystyka programów i propozycji rynku pracy.
5. Kwalifikacje a kompetencje zawodowe – jakie mają znaczenie?
6. Mobilność zawodowa jako zjawisko cywilizacyjne.
7. Skuteczna autoprezentacja – sposobem na osiąganie celów zawodowych.

KLASY 4
1. Lokalny i krajowy rynek pracy.
2. Dokumentacja obowiązująca podczas ubiegania się o pracę.
3. Rynek pracy – problem bezrobocia, przyczyny i skutki, sposoby rozwiązywania problemów.
4. Drogi i możliwości poszukiwania pracy.
5. Zawody przyszłości.
6. Jak zostać przedsiębiorcą – mój biznesowy plan edukacyjnozawodowy.
7. System poradnictwa zawodowego i konieczności kształcenia ustawicznego.
 
opracowanie: Marta Mortka