Spotkanie z rodzicami klas I z psychologiem i pedagogiem szkolnym Drukuj
Wpisany przez Anna Gregorczyk   
Spotkania z rodzicami klas I z psychologiem p. Magdaleną Rejmer oraz pedagogiem szkolnym p. Justyną Nowak w roku szkolnym 2017/2018.
 
W miesiącu IX podczas spotkań z rodzicami we wszystkich klasach pierwszych zostało zorganizowane spotkanie z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Rodzice uczniów zostali zapoznani z godzinami pracy psychologa i pedagoga oraz z zakresem oferowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej zorganizowanej na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych  ( uwzględniając możliwość organizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć specjalistycznych ). 
 
Poprosiłyśmy rodziców o dostarczanie opinii i orzeczeń z Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej do wychowawców klas - celem organizacji właściwej pomocy psych – ped dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi ze stwierdzonych trudności w uczeniu się. 
Ponadto zwróciłyśmy uwagę na fakt dostarczania przez rodziców uczniów orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydawanych przez Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. 
Z uwagi na liczne zmiany w prawie oświatowym oraz nowelizację zapisów o pomocy psych – ped. niektórzy uczniowie będą musieli zgłosić się do Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej celem aktualizacji zaleceń dostosowanych do wymagań i indywidualnych potrzeb uczniów na etapie szkoły ponadgimnazjalnej. 
Efektem poczynionych działań były indywidualne spotkania z rodzicami uczniów w ramach porad i konsultacji. 
 
mgr Magdalena Rejmer – psycholog 
mgr Justyna Nowak – pedagog